Vaxol

O nas

POLSKIE TOWARZYSTWO OTOLARYNGOLOGÓW DZIECIĘCYCH
POLISH SOCIETY FOR PEDIATRIO OTORHINOLARYNGOLOGY
Krótki rys historyczny:
          1947  po II Wojnie Światowej, Warszawa, Jan Danielewicz - pierwszy Oddział Otolaryngologii    
                   Dziecięcej
1950 - 1957   Oddziały Dziecięcej Laryngologii powstały w pięciu Uniwersyteckich Klinikach: Warszawa,
                    Łódź, Poznań, Lublin, Białystok
                    15 oddziałów laryngologii dziecięcej w szpitalach wojewódzkich
           1958   podspecjalizacja z otolaryngologii dziecięcej
           1961  Sekacja Otolaryngologii Dziecięcej w PTOtolatyng.ChGiSz
                    Kolejni Prezesi Sekcji   J. Danielewicz    -Warszawa
                                                        E. Kossowska    -Warszawa
                                                        A. Soboczyński  -Poznań
                                                         D. Gryczyńska   -Łódź
           1967  pierwsza książka otolaryngologii dziecięcej - S. Kmita, Łódź
           2004  powrót otolaryngologii dziecięcej lako specjalizacji szczegółowej
Aktualna sytuacja Otolaryngologii w Polsce:
           3 200 specjalistów otolaryngologii (po pięciu latach specjalizowania się)
                    nasycenie 1:13 000 mieszkańców
              300 specjalistów otolaryngologii dziecięcej
                     nasycenie 1:127 000
Zakres działalnośco otolaryngologa dziecięcego w Polsce:
     
pacjenci:  0 - 18 lat
                     hospitalizacja
                     ambulatorium ukierunkowane na następujące kierunki:
                     - audiologia
                     - foniatria
                     - logopedia
                     - rynologia
                     - alergologia laryngologiczna
Program kształcenia w otolaryngologii dziecięcej:
Szkolenie w otolaryngologii dziecięcej jest dostępne:
                    - dla lekarzy posiadających specjalizację z otolaryngologii
Czas trwania specjalizacji:
                    - 2 lata praktyki w oddziale otolaryngologii dziecięcej
                    - 2 - 3 miesiące w OIOM
                    - 1- 2 miesiące w oddziale neurologii dziecięcej
                    - 1 - 2 miesiące w oddziale noworodkowym
                    - 3 - 4 obligatoryjne kursy
                              Audiologia Dziecięca
                              Foniatria Dziecięca
                              Kurs endoskopowy
                              Kurs chirurgii ucha
                   - 2       publikacje
                   - Spis wykonanych procedur chirurgicznych zgodnych z wymaganym programem
                     specjalizacji
Egzamin: praktyczny i teoretyczny
(Krajowa Komisja Egzaminacyjna powoływana corocznie przez CMKP Warszawa)

      

Skład Zarządu:
Prezes: prof. dr hab. n med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

Wyciąg ze statutu :
  • Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.
  • Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Łódź
  • Towarzystwo działa na zasadzie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu ma osobowość prawną.
  • Towarzystwo opiera swą działalność na pracy ogółu członków, funduszach uzyskiwanych z tytułu składek członkoskich oraz dotacjach wnoszonych przez członków wspomagających, bądź jednorazowych darowizn.
  • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych będzie się ubiegać o członkostwo w Europejskim Towarzystwie Otolaryngologów Dziecięcych ( European Society for Pediatrie Otorhinolaryngology ).
  • Członkiem Towarzystwa może być obywatel polski, lekarz lub inny specjalista posiadający wyższe wykształcenie, którego zainteresowania bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z otolaryngologią dziecięcą.
  • Członkowie nowi przyjmowani są do Towarzystwa na podstawie pisemnego zgłoszenia kandydata opatrzonego dwoma rekomendacjami osób wprowadzających.


Cele Towarzystwa:
1) szerzenie zdobyczy nauki wśród otolaryngologów polskich,
2) organizowanie szkolenia oraz zachęcanie członków Towarzystwa do pracy naukowej,

3) współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia dzieci i doskonaleniu zawodowym otolaryngologów dziecięcych we współpracy z organami centralnej i terenowej organizacji państwowej i samorządowej zajmującej się organizacją służby zdrowia i Izbami Lekarskimi,

4) promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami otolaryngologii dziecięcej w kraju i za granicą

5) reprezentowanie profesjonalnych interesów polskich otolaryngologów dziecięcych wobec władz państwowych i samorządowych, Izb Lekarskich oraz na forum międzynarodowym,

6) współudział w powoływaniu konsultantów (doradców) w zakresie otolaryngologii dziecięcej i współuczestnictwie w obsadzie stanowisk ordynatorów oddziałów otolaryngologii na terenie Polski,

7) stały udział w opracowywaniu programów nauczania przed i podyplomowego w zakresie otolaryngologii dziecięcej.


Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie zebrań, sympozjów i zjazdów naukowych,
b) prowadzenie działalności szkoleniowej,
c) wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących otolaryngologii dziecięcej,
d) współdziałanie z właściwymi organami państwowymi, samorządami oraz
Izbami Lekarskimi w sprawach mających żywotne znaczenie dla członków Towarzystwa,
e) podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie otolaryngologii dziecięcej,

f) współdziałanie z lekarskimi towarzystwami naukowymi oraz instytucjami w kraju i za granicą w wymianie doświadczeń z zakresu otolaryngologii dziecięcej,

g) czynny udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów otolaryngologii dziecięcej na terenie Polski,

h) współpraca z konsultantami (doradcami) z zakresu otolaryngologii, zarówno na szczeblu krajowym, jak i wojewódzkim.

Najbliższe spotkanie naukowo-szkoleniowe członków Towarzystwa - Konferencja w Słoku k/Bełchatowa odbędzie się 25-27 XI 1999r. (program w załączeniu).


Od 01 X 1999r. dzięki współpracy z firmą Glaxo Wellcome Sp. z o. o. ukazuje się Organ Towarzystwa - kwartalnik pt. „Problemy pediatryczne w otolaryngologii".


Kwartalnik skierowany jest do środowiska pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz otolaryngologów dziecięcych i omawia aktualne zagadnienia otolaryngologii dziecięcej oraz zawiera informacje dotyczące pracy Towarzystwa i streszczenia najnowszego piśmiennictwa światowego.

W odpowiedzi na powołanie Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych Zarząd otrzymał gratulacje z różnych ośrodków europejskich, między innymi od prof. Wolfganga Pirsiga z Ulm, od prof. Wervooda z Rotterdamu (Przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych), prof. Fiora z Triestu a także od prof. Rubena (USA) - Redaktora Naczelnego International Journal of Pediatrie Otorhinolaryngology (tekst listu prof. Rubena w załączeniu).

Statut - pełny tekst

Do pobrania udostępniamy dokument stanowiący treść statutu stowarzyszenia.

» pobierz «